امروز جمعه 04 فروردین 1402 madreseh.cloob24.com
0

به نام خدا

نام درس: ریاضی دبستان جابر انصاری(1) پایه پنجم

مبحث: مساحت دایره آموزگار: مرضیه ذاکری سال تحصیلی 90-89

دانش آموز در این درس با مساحت دایره آشنا می شود.

هدف کلی:

دانش آموز در این درس:

- با نحوه بدست آوردن مساحت دایره آشنا می شود (شناختی)

- به نحوی بدست آوردن مساحت دایره علاقه مند می شود.(عاطفی)

هدف جزئی:

دانش آموز در پایان درس:

- فرمول مساحت دایره را اثبات می کند.

- مساحت دایره ها را محاسبه می کند.

اهداف رفتاری

دانش آموز قبل از تدریس:

- مساحت مستطیل را بدانند.

- با محیط دایره و فرمول آن آشنا باشند.

- با شعاع و قطر آشنا باشند و بتوانند آن ها را روی دایره مشخص کنند.

رفتار ورودی:

توضیحی، پرسش و پاسخ، حل مساله

روش تدریسی

تخته،گچ،کتاب درسی،دایره های رنگی برش دار، چسب،تمرین های گروهی

وسایل آموزشی:

به صورت گروهی و انفرادی

روش کار:

- مساحت مستطیل چگونه بدست می آید؟

- محیط دایره چگونه بدست می آید؟

- محیط دایره به قطر 5 را حساب کنید؟

-

ارزشیابی تشخیصی:

- شروع کلاس با صلوات بر محمد و آل محمد، سلام و احوالپرسی

-مشخص کردن موضوع درسی و نوشتن آن روی تخته کلاس در داخل یک دایره

ایجاد انگیزه: با مقواهای دایره ای رنگ (دورنگ) وارد کلاس شده و روی تابلوی کلاس می چسبانیم و با دایره ای نسبتاً بزرگ روی تابلو می کشیم.

مهارت های قبل از تدریس:

ابتدا دایره های دورنگی برش دار را روی تابلو می چسبانیم، توجه دانش اموزان را به برش ها جلب می کنیم. در مرحله بعد دایره ای را که به 4 قسمت تقسیم شده است به روی تابلو می چسبانیم.

از دانش اموزان می پرسیم که شبیه به چه شکل هندسی است؟

دایره های دیگر با برشهای کوچکتر و بیشتر روی تابلو می چسبانیم و باز می پرسیم که اشکال شبیه کدام شکل های هندسی است که دانش اموزان به مستطیل و متوازی الاضلاع اشاره می کنند.

در همین جا به این موضوع اشاره می کنیم که عرض مستطیل با شعاع دایره و طول مستطیل با نصف محیط دایره برابر است.

سپس به ترتیب زیر مراحل به دست اوردن مساحت دایره را شرح می دهیم.

عرض× طول = مساحت مستطیل

(شعاع) × (نصف محیط دایره) = مساحت دایره

(شعاع) × 14/3 × (قطر) =

(شعاع) × 14/3× (شعاع)=

14/3 × (شعاع) × (شعاع) = مساحت دایره

برای دانش آموزان توضیح می دهیم که قطر همان شعاع است و دور فرمول آخر خط می کشیم.

مهارت های ضمنی تدریس:

در ادامه دایره ای به شعاع 3 سانتی متر رسم می کنیم و مساحت آن را بدست می آوریم.

14/3 × شعاع × شعاع = مساحت دایره

14/3 × 3× 3

مهارتهای پایان درس:

در این مرحله به دانش آموزان فرصت می دهیم سوالات خود را پرسیده و رفع اشکال می کنیم.

در ادامه از چند نفر می خواهیم تا مساحت چند شکل را که روی تابلو می کشیم بدست آورند(گروهی)از دانش آموزان می خواهیم تمرینهای مربوطه در کتاب را حل کنند (انفرادی)

ارزشیابی پایانی:

از دانش آموزان می خواهیم تمرینهای صفحه ی 130 کتاب و یا تمرینهای اضافه گفته شده را در خانه حل کنند.

تکلیف:

0

بسمه تعالی طرح درس روزانه

نام درس: ریاضی پایه:پنجم مقطع: ابتدائی تعداد فراگیران:

عنوان درس: بخش پذیری روش تدریس: کار آیی تیم تاریخ تدریس: --- /3

هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با مفهوم بخش پذیری.

اهداف جزئی:

2- آشنایی دانش آموزان با بخش پذیری بر 3

3- آشنایی دانش آموزان با بخش پذیری بر 5

4- آشنایی دانش آموزان با بخش پذیری بر 6

5- آشنایی دانش آموزان با بخش پذیری بر9 و 15

اهداف رفتاری:

1- چند عدد را نام ببرید که بر2،3،5،9 بخش پذیری باشد. (شناختی)

2- بخش پذیری بر 9و5و3و2وورا توضیح دهند. (شناختی)

3- بتوانند لعداد بخش پذیری بر 9و5و3و2ورا از یکدیگر تشخیص دهند. (مهارتی)

4- برای یاد گیری بخش پذیری از خود علاقه مندی نشان دهند. (نگرشی)

5- نسبت به یادگیری بخش پذیری از خود کنجکاوی نشان دهند. (مهارتی).

مدل کلاس:

برای اجرای روشی کارآیی تیم بهتر است مانند جلسات. افراد یک دایره تشکیل دهند.

وسایل مورد نیاز:

کتاب درسی – کتاب راهنما معلم.متن آماده شده از مبعث بخش پذیری – سوالات آماده شده از مبعث بخش پذیری – تخته سیاه – گچ و غیره

ایجاد انگیزه:

اعداد زیر را روی تخته سیاه می نویسم و از دانش آموزان می پرسیم بدون اینکه تقسیم کنید آیا می توانید بگویید کدام یک به 2 یا3 یا 5 بخش پذیری است.

4567892، 213045، 34305‌، 23512،6891

ارائه درس:

مرحله اول: آموزگار برگه های از پیش تهیه شده را که در آن متن در ارتباط یا مبعث بخش پذیری مانند متن زیر در اختیار فراگیران قرار می دهد تا آن را مطالعه کنند.

. اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آنها زوج باشد.

. اعدادی که بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آنها 0 با 5 باشد.

. اعدادی که بر3 بخش پذیر است که مجموع رقم های آنها بر3 بخش پذیر باشد.

. اعدادی بر9 بخش پذیر است که مجموع رقم های آنها بر 9 بخش پذیر باشد.

مرحله دوم:

در پایان متن معلم تعدادی سوال با توجه به متن و کمی فراتر از متن مانند سوالات زیر طراحی می کند و بین اعضای تیم توزیع می نماید و از آنها می خواهد که ابتدا به صورت فردی به سوالات پاسخ دهند.

سوالات:

1-کدام یک از گزینه ها زیر بر2 بخش پذیر است؟

1- 25 2- 329 3-283 4-382

2-کدام یک اعداد زیر بر 5 بخش پذبر است؟

1 – 18 2 – 25 3 – 97 4 – 62

3 – کدام یک اعداد زیر بر10 بخش پذیر است؟

1 – 333 2 -275 3 – 296 4 – 101

4 – کدام یک از اعداد زیر بر 6 بخش پذیر است؟

1 – 275 2 -262 3 – 226 4 – 816

5 – کدام یک از اعداد زیر بر 9 بخش پذیر است؟

1 – 28233 2 – 31825 3 – 12034 4 – 32147

6 –کدام یک از اعداد زیر هم بر 5.هم بر 9 بخش پذیر است؟

1 – 18333 2 – 3825 3 – 4797 4 – 8451

پس از پاسخ گویی به سوالات معلم برگه ها را جمع آوری کرده و نمره فردی آنها را لحاظ می کند.

مرحله سوم:

معلم از فراگیران می خواهد همان سوالات را به صورت گروهی پاسخ دهند. معلم دوباره برگه ها را جمع آوری کرده و نمره گروه را نیز لحاظ کرده و بعد با رسم جدولی روی تخته کلاس به تجزیه و تحلیل کار فردی و گروهی دانش آموزان می پردازد.

آموزگار در جدول پایین ترین و بلاترین نمره فردی و معدل نمرات فردی و هم چنین نمره تیم را نوشته و سپس کارآیی تیم را طبق فرمول کارآیی به دست می آورد.از روی کارآیی تیم ها معلم به همراه فراگیران به تجزیه و تحلیل کار فردی و گروهی تیم ها می پردازد که در کدام تیم فرد قوی توانسته است فرد ضعیف را قانع کرده و نمره تیم را بالا ببرد.

تیم

تیم 1

تیم 2

تیم 3

پایین ترین نمره فردی

بالا ترین نمره فردی

معدل نمرات فردی

نمره ی تیم

100* معدل نمرات- نمره ی تیم = کارآیی تیم

معدل نمرات –نمرات آزمون

رتبه

رتبه ی پیشرفت

آموزگار کار تجزیه و تحلیل رادر مورد هریک از تیم ها انجام می دهد و کارآیی تیم را باهم مقایسه می کند و تیم هایی را که نمره ی تیمی با آنها نسبت به نمره ی فردی پیشرفت داشته تشویق می نماید.آن کاه رتبه بندی نمو د. و رتبه ی پیشرفت را نیز مشخص می نماید (رتبه پیشرفت به گروهی داده می شود که نمره گروهی آنها با معدل نمره ی فردی حداکثر تفاوت را داشته باشد).به این ترتیب فراگیران با این روش به اهمیت کار گروهی پی برده و انگیزه ی آنان برای توجه کردن به دانسته ها و نظریات سایر افراد تیم بر انگیخته می شود.

جمع بندی مطالب:

جمع بندی کلی می نماید:اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آنها زوج باشد و اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آنها 0 یا 5 باشد.اعدادی بر 9 و 3 بخش پذیرند که مجموع رقم هایشان بر 9 بر 3 بخش پذیر باشد.

ارزش یابی پایانی:

- در این مرحله معلم در مورد مفهوم بخش پذیری بر9و5و3و2و از دانش آموزان سوال می کند.

- چند عدد نام ببرند که بر 3 بخش پذیر است؟

- چند عدد نام ببرند که بر 6 بخش پذیر است؟

- بدون انجام عمل تقسیم بگویند که کدام یک از اعداد زیر بر 9و5 و3 و 2 بخش پذیرند.

12547 – 325 – 30250 – 325620 – 23694 – 42303

تکلیف تمرینی:

از دانش آموزان می خواهیم در منزل اعدادی را نوشته و مشخص کنند بر چند بخش پذیرند و برای جلسه بعد به کلاس بیاورند.

تمرین خلاقیتی:

1- در جای خالی اعدادی قرار دهید که بر 3 بخش پذیر باشد

1

5

2

4

2- در جای خالی اعدای قرار دهید که بر 9 و3 بخش پذیر باشد.

6

5

2

3- در جای خالی اعدادی قرار دهید که بر 2 بخش پذیر باشد.

2

1

4