امروز جمعه 04 فروردین 1402 madreseh.cloob24.com
0

به نام خدا

نام درس: ریاضی دبستان جابر انصاری(1) پایه پنجم

مبحث: مساحت دایره آموزگار: مرضیه ذاکری سال تحصیلی 90-89

دانش آموز در این درس با مساحت دایره آشنا می شود.

هدف کلی:

دانش آموز در این درس:

- با نحوه بدست آوردن مساحت دایره آشنا می شود (شناختی)

- به نحوی بدست آوردن مساحت دایره علاقه مند می شود.(عاطفی)

هدف جزئی:

دانش آموز در پایان درس:

- فرمول مساحت دایره را اثبات می کند.

- مساحت دایره ها را محاسبه می کند.

اهداف رفتاری

دانش آموز قبل از تدریس:

- مساحت مستطیل را بدانند.

- با محیط دایره و فرمول آن آشنا باشند.

- با شعاع و قطر آشنا باشند و بتوانند آن ها را روی دایره مشخص کنند.

رفتار ورودی:

توضیحی، پرسش و پاسخ، حل مساله

روش تدریسی

تخته،گچ،کتاب درسی،دایره های رنگی برش دار، چسب،تمرین های گروهی

وسایل آموزشی:

به صورت گروهی و انفرادی

روش کار:

- مساحت مستطیل چگونه بدست می آید؟

- محیط دایره چگونه بدست می آید؟

- محیط دایره به قطر 5 را حساب کنید؟

-

ارزشیابی تشخیصی:

- شروع کلاس با صلوات بر محمد و آل محمد، سلام و احوالپرسی

-مشخص کردن موضوع درسی و نوشتن آن روی تخته کلاس در داخل یک دایره

ایجاد انگیزه: با مقواهای دایره ای رنگ (دورنگ) وارد کلاس شده و روی تابلوی کلاس می چسبانیم و با دایره ای نسبتاً بزرگ روی تابلو می کشیم.

مهارت های قبل از تدریس:

ابتدا دایره های دورنگی برش دار را روی تابلو می چسبانیم، توجه دانش اموزان را به برش ها جلب می کنیم. در مرحله بعد دایره ای را که به 4 قسمت تقسیم شده است به روی تابلو می چسبانیم.

از دانش اموزان می پرسیم که شبیه به چه شکل هندسی است؟

دایره های دیگر با برشهای کوچکتر و بیشتر روی تابلو می چسبانیم و باز می پرسیم که اشکال شبیه کدام شکل های هندسی است که دانش اموزان به مستطیل و متوازی الاضلاع اشاره می کنند.

در همین جا به این موضوع اشاره می کنیم که عرض مستطیل با شعاع دایره و طول مستطیل با نصف محیط دایره برابر است.

سپس به ترتیب زیر مراحل به دست اوردن مساحت دایره را شرح می دهیم.

عرض× طول = مساحت مستطیل

(شعاع) × (نصف محیط دایره) = مساحت دایره

(شعاع) × 14/3 × (قطر) =

(شعاع) × 14/3× (شعاع)=

14/3 × (شعاع) × (شعاع) = مساحت دایره

برای دانش آموزان توضیح می دهیم که قطر همان شعاع است و دور فرمول آخر خط می کشیم.

مهارت های ضمنی تدریس:

در ادامه دایره ای به شعاع 3 سانتی متر رسم می کنیم و مساحت آن را بدست می آوریم.

14/3 × شعاع × شعاع = مساحت دایره

14/3 × 3× 3

مهارتهای پایان درس:

در این مرحله به دانش آموزان فرصت می دهیم سوالات خود را پرسیده و رفع اشکال می کنیم.

در ادامه از چند نفر می خواهیم تا مساحت چند شکل را که روی تابلو می کشیم بدست آورند(گروهی)از دانش آموزان می خواهیم تمرینهای مربوطه در کتاب را حل کنند (انفرادی)

ارزشیابی پایانی:

از دانش آموزان می خواهیم تمرینهای صفحه ی 130 کتاب و یا تمرینهای اضافه گفته شده را در خانه حل کنند.

تکلیف: